Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
O szkole

   Gimnazjum powołano do życia 1 września 1999 r. jako jednostkę oświatową przez Zarząd Rady Gminy w Suszcu. Jego dyrektorem została pani mgr inż. Teresa Wyrobek - nauczyciel matematyki. Gimnazjum mieści się w budynku razem ze szkołą podstawową. Do naszej placówki uczęszcza młodzież z Radostowic i Kobielic, a także uczniowie spoza obwodu - Czarkowa i Poręby.

   W szkole uczy się ok. 150 osób, co wpływa na jakość pracy gimnazjum, gdyż nikt nie pozostaje w nim anonimowy.

   Radostowiccy gimnazjaliści mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach, w kółkach zainteresowań, takich jak: kółko teatralne, taneczne, informatyczne, zajęcia SKS-u i języka angielskiego, jak również w zajęciach rozwijających umiejętności gry w tenisa stołowego.

   Grono Pedagogiczne liczy ok. 20 nauczycieli tworzących zgodny zespół, który solidnie, z poświęceniem i dużym zaangażowaniem, podejmuje się obowiązków wychowawczych i dydaktycznych.

            *****

   16 października 2013 roku szkoła otrzymała imię Jana Pawła II, który przez całe swoje pracowite życie krzewił i upowszechniał wiedzę o podstawowych wartościach życia ludzkiego. Jego szczególny stosunek do młodzieży oraz dziedzictwo, które pozostawił, a także fakt, że nie bał się stawiać sobie i innym wysokich wymagań, przyczyniły się w znacznej mierze do decyzji o wyborze tego Wielkiego Polaka na Patrona naszej Szkoły. Jan Paweł II to wyjątkowa osobowość, której autorytet oparty był na ogromnej wiedzy, doświadczeniu i otwartości wobec bliźniego. Naszym celem jest, by głoszone przez Niego przesłania i ideały towarzyszyły każdemu uczniowi naszego Gimnazjum.

 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

                                                                            (Jan Paweł II)

 

   Misją gimnazjum jest wychowanie dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który ma szansę osiągnąć sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Staramy się wpajać naszym uczniom system wartości ogólnoludzkich oraz kształtować ich właściwą postawę społeczną. Ważne jest dla nas również rozwijanie umiejętności interpersonalnych dzieci, połączonych z pracą nad sobą. Gimnazjum daje szerokie możliwości rozbudzania zainteresowań wśród uczniów, jak również rozwijania uzdolnień artystycznych i działalności pozaszkolnej w projektach i konkursach. Promujemy zdrowy styl życia, biorąc udział w programach ekologicznych. Zadaniem szkoły jest przygotowanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i wykształcenie ucznia o wysokim poziomie wiedzy oraz praktycznych umiejętnościach. Uczeń naszego gimnazjum powinien być samodzielnym, poszukującym i otwartym na wiedzę człowiekiem.

 

„Wychowanie człowieka jest nieustające albo mija się z celem.”