Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
Nagroda szkolna

   Z mojej inicjatywy, dyrektora Gimnazjum Publicznego w Radostowicach, w naszej szkole zaczął funkcjonować nietypowy system nagradzania za wyniki w nauce.

   Jego celem jest wyróżnienie uczniów, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli najwyższą średnią lub odnotowali postęp w nauce. Warto zwrócić uwagę na fakt, że możliwość skorzystania z nagrody mają wszyscy uczniowie, ponieważ uwzględnia się nie tylko tych, którzy uzyskali najlepsze wyniki, ale także tych, którzy poprawili swoje oceny.

   Uczniowie i rodzice są wdzięczni za taką formę premiowania naszych wychowanków. Natomiast ja, jako dyrektor, dostrzegam większą mobilizację i zaangażowanie młodzieży oraz wymierne efekty w postaci wyników dydaktycznych i wychowawczych. Pragnę podkreślić, że uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem, gdyż wszystkie wydatki pokryte są ze środków przekazanych placówce przez ludzi, którzy dostrzegają sens tej inicjatywy.

   Dziękuję w imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli i swoim własnym za zrozumienie celowości naszego działania i wsparcie finansowe.

Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Radostowicach
mgr inż. Teresa Wyrobek