Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
Pedagog szkolny

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Poniedziałek: 8.00-12.45; 13.40-14.40

Wtorek: 9.00-14.35

Środa: 8.45-12.45

Czwartek: 8.00-13.00

Piątek: 8.00-12.00


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku z późniejszymi zmianami, polega w szczególności na:
 • Diagnozowaniu środowiska ucznia,
 • Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 • Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
 • Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia,
 • Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku z późniejszymi zmianami:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające ze Statutu Szkoły:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych.
 • Udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.
 • Koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej.
 • Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym.
 • Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

 • Rodzicami.
 • Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół.
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół.
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
 • Poradniami Specjalistycznymi.
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 1. Zajęcia integracyjne (realizowane na obozach integracyjnych oraz w ramach zajęć w szkole),
 2. Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, HIV i AIDS),
 3. Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),
 4. Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym,
 5. Porady dla uczniów,
 6. Porady, konsultacje dla rodziców,
 7. Porady i konsultacje dla nauczycieli.
Materiały dodatkowe: