Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014:

 • przewodnicząca - Elżbieta Macha
 • sekretarz - Sabina Malcharek
 • skarbnik - Beata Ostrowska, Halina Michalewicz, Aleksandra Kubis


Skład Komisji Rewizyjnej:

 • przewodniczący - Gabriela Rajwa
 • sekretarz - Bożena Wieczorek
 • skarbnik - Halina Pychyńska

 

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW:

 1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrektorem zespołu, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami wspierającymi realizację zadań szkoły.

 2. Celem Rady Rodziców jest: - spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi, - doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku, - zaznajomienie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców, - upowszechnienie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczej i wychowawczej rodziny, - pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu szkoły oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole, - tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania zespołu.

 3. Zadaniem Rady Rodziców jest: - współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy zespołu, pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy zespołu, - współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły, - współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy, - udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w zespole, - organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, - uczestniczenie w planowaniu wydatków zespołu, - podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla zespołu, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą i pomoce dydaktyczne
 4.  

 5. Rada Rodziców z własnej inicjatywy bada sytuację i stan zespołu występując z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego zespół.
 6.  

  Regulamin Rady Rodziców