Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
Samorząd Uczniowski

SKŁAD PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO

im. JANA PAWŁA II W RADOSTOWICACH

ROK SZKOLNY 2013/2014


Przewodnicząca: Agata Kłoska

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego:


I. Cele ogólne:
 1. Rozwijanie samorządności.
 2. Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych.
 3. Pielęgnowanie tradycji szkolnych.
 4. Stwarzanie możliwości rozwijania form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za siebie.
 5. Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw ucznia.
 6. Uwrażliwianie na potrzeby innych osób.


Obszary działania Samorządu Uczniowskiego:


I. Działalność statutowa
 1. Poznanie podstawowych dokumentów szkoły.
 2. Opiniowanie zmian w dokumentach szkoły.
 3. Współpraca z dyrekcją i Radą Pedagogiczną szkoły.
 4. Udział w posiedzeniach RP podsumowujących pracę szkoły w I i II semestrze.
 5. Przygotowywanie i przeprowadzanie ankiet, wywiadów.
 6. Prowadzenie protokołu SU.


II. Działalność charytatywna

 1. Udział w akcji "Góra Grosza".
 2. Udział w kampanii "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy".


III. Działalność kulturalno-oświatowa

 1. Organizowanie imprez okolicznościowych.
 2. Przygotowywanie gazetek ściennych.

 

IV. Rozwijanie inicjatyw uczniowskich.

 1. Współorganizowanie konkursów.

 2. Organizowanie imprez szkolnych.